ارتقای استانده آلایندگی موتورOM355 با استفاده از سوخت زیست‌ دیزل حاصل از روغن ضایعات مرغ

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

روغن‌های گیاهی یا چربی‌‌های حیوانی مهم‌ترین منابع تولید سوخت‌ زیست‏دیزل می‌باشند. در این تحقیق، سوخت زیست‏دیزل (اتیل استر) از چربی ضایعات مرغ تولید شد. و مهمترین خواص ترموفیزیکی آن بر اساس استاندارد ASTM اندازه‌گیری شد. سوخت زیست‏دیزل با نسبت‌های 5، 10 ، 15 و 20 درصد با گازوئیل مخلوط شد. آزمون‌های تجربی بر اساس استاندارد 13 مود ECR-49 بر روی موتور دیزلOM355 EU2  انجام گرفت. نتایج نشان داد که خواص زیست‏دیزل حاصل از روغن ضایعات مرغ مطابق با استاندارد ASTM می‌باشد. ارزش حرارتی سوخت زیست‏دیزل حاصل از روغن مرغ، کمتر از گازوئیل است ولی چگالی، عدد ستانِ، دمای نقطه ابری شدن و دمای نقطه اشتعال آن بیشتر از گازوئیل است. اتیل استر چربی مرغ حاوی اولئات (C18=1) ، لینولئات (C18=2) ، استئارات (C16=0) ، پالمیتات (C18=0)، لینولنات (C18=3) به ترتیب با 6/38، 8/33، 3/19، 1/6 و 2/2 درصد می‌باشد. مصرف سوخت ویژه نسبت به گازوئیل (در تمامی بارها) در دور 1500 دور بر دقیقه افزایش ولی در دور 2000 د.د.د کاهش پیدا می‌کند. بطور کلی با استفاده از سوخت زیست‏دیزل در موتور دیزلOM355 EU2  انتشار آلایندگی UHC ، CO و PM کاهش‌ می‌یابد تا جایی‌که استفاده از سوخت B20 استاندارد آلایندگی HC ، CO و PM موتورOM355 را از EU2 به EU3 ارتقا می‌دهد با استفاده از سوخت زیست‏دیزل انتشار آلاینده‌ی NOx در مقایسه با گازوئیل افزایش می‌یابد ولی استفاده از سوخت B5 استاندارد آلایندگی NOx را بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OM355 Diesel Engine Emission Estandards Upgrading Use of Biodiesel from Waste Chicken Fat

نویسنده [English]

  • bahman najafi
چکیده [English]

Vegetable oils or animal fats are the main sources for biodiesel fuel production. In this study, biodiesel (ethyl ester) was produced from chicken fat feedstock. The thermo-physical properties were measured according to ASTM standard. Biodiesel fuel blends (5, 10, 15 and 20) with different percentages of diesel were used. Experimental tests according to standard ECR-49 on the OM355 EU2 diesel engine were performed. The results showed that the properties of biodiesel from] chicken fat is in accordance with ASTM standard. The heating value of biodiesel lower than diesel fuel, but the density, cetane number, cloud point and flash point is higher than diesel fuel. The Chicken Fat Methyl Ester contains Oleaic (C18=1), Linoleaic (C18=2), Stearic (C16=0), Palmitaic (C18=0), Linolenic (C18=3) respectively 38.6, 33.8, 19.3, 6.1 and 2.2 percent. The brake specific fuel consumption (at all engine loads) increased at 1500 rpm engine speeds, but reduced at 2000rpm. Use of biodiesel in the OM355 EU2 diesel engine is generally found to reduce emissions of HC, CO and PM.  So, the use of B20 is upgrading UHC emission standard engines from EU2 to EU3. Also, the use of biodiesel to increase emission of NOX as compared to conventional diesel fuel but the use of B5 is reducing NOX.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiesel
  • Ethyl Ester
  • Waste Chicken Fat
  • OM355 Diesel Engine
  • Emission Estandards