دوره و شماره: دوره 36، شماره 36، مهر 1393 
شناسایی عیب سایش پیستون از طریق تحلیل ارتعاشات موتور

صفحه 3-14

اشکان موسویان؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان؛ مصطفی میرسلیم


بررسی رفتار ارتعاشی تسمه زمانبندی تحت عیوب مختلف به کمک روش‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی

صفحه 61-70

مقداد خزایی؛ برات قبادیان؛ احمد بناکار؛ مصطفی میرسلیم؛ سعید مینایی