دوره و شماره: دوره 31، شماره 31، تیر 1392 
تشخیص عیب سایش سمبه در یک موتور درونسوز با استفاده از متغیرهای عملکردی و منطق فازی

صفحه 11-20

سید اشکان موسویان؛ غلامحسین نجفی؛ برات قبادیان؛ سید مصطفی میرسلیم؛ سید محمد جعفری؛ مجتبی محرابی وقار


تشخیص شرائط محیطی نامناسب مؤثر بر عملکرد تسمه زمانبندی موتور بر اساس تحلیل ارتعاشات

صفحه 33-41

مقداد خزایی؛ احمد بناکار؛ برات قبادیان؛ سید مصطفی میرسلیم؛ سید محمد جعفری؛ سعید جوان


بررسی آلاینده‌های موتوری اشتعال جرقه‌ای با سوخت مخلوط متان و هیدروژن

صفحه 55-63

مهرداد افشاری؛ جعفر هاشمی داریان؛ سید علی جزایری؛ رضا ابراهیمی؛ امید جهانیان