دوره و شماره: دوره 20، شماره 20، مهر 1389 
بررسی ترازنامه حرارتی در موتورهای اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی در حالت پرخورانی

صفحه 45-58

مصطفی کوچک؛ سید مصطفی میرسلیم؛ علی کشاورز؛ آیت اله قره قانی؛ پیمان شرقی