بررسی تجربی و عددی تنش در میل‌لنگ موتور

نویسندگان

چکیده

میل‌لنگ یکی از مهمترین قسمت‌های سازوکار لنگ و لغزنده است که تحت تأثیر نیرو و تنش‌های مختلف می‌باشد. نیروهای وارد به میل‌لنگ شامل نیروهای لختی جرم‌‌های دوار، نیروهای لختی جرم‌‌های رفت و برگشتی و نیروهای احتراقی است که موجب تنش‌‌های خمشی و پیچشی در میل‌لنگ می‌شود. ترکیب و همزمانی تنش‌های خمشی و پیچشی روی میل‌لنگ موجب ایجاد بار خستگی در آن می‌شود. در این تحقیق، تنش‌های وارد بر میل‌لنگ یک موتور دیزل سواری چهاراستوانه به روش اجزای محدود در نرم‌افزار ABAQUS محاسبه شد و سپس برای صحه‌گذاری نتایج، با نصب کرنش‌سنج بر روی میل‌لنگ، مقادیر تنش به صورت تجربی اندازه‌گیری شده است. بر اساس نتایج تحلیل اجزای محدود، بیشینه تنش فون‌میسز در جلوی میل‌لنگ و به مقدار 580 (MPa) برروی میل‌لنگ ایجاد می‌گردد. همچنین، در روش اجزای محدود، تنش در جایی که کرنش‌سنج‌ها نصب شده، به مقدار تقریبی 8 (MPa) است. نتایج داده‌برداری از کرنش‌سنج‌ها نیز بیشینه تنش فون‌میسز کوچکتر از 8 (MPa) نشان داد که نتایج شبیه‌سازی اجزای محدود تنش مطابقت خوبی را با اندازه‌گیری تجربی تنش نشان داد؛ آن‌چنان‌که بیشینه اختلاف بین نتایج تحلیل اجزای محدود تنش و روش تجربی کرنش‌سنجی، بیش از 3.5% مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical investigation of stress in engine crankshaft

نویسندگان [English]

  • M. Kazemi
  • M. Rezaei
  • P. Sharghi
  • A.R. Aslani
  • F. Moghadam
چکیده [English]

Crankshaft is an important engine component that is working under high forces and stresses. Crankshaft loading consists of the moment inertia of the rotary mass, the moment inertia of the reciprocating mass and the combustion force that cause bending and torsional stresses in crankshaft. Bending and torsional stresses in crankshaft lead to fatigue loading. In this research, for a diesel engine, stresses in crankshaft were calculated by finite element method. And then, in order to validate these results, strain gauges were installed to measure strains and stresses. According to finite element results, the maximum value of the Von-Misses stress equaled to 580 MPa. In addition, the stress was about 8 MPa, where the strain gauge was installed. Data of the strain gauge measurement resulted in stresses less than 8 MPa. This result showed a good agreement with finite element model results. The maximum error between observed values and the finite element analysis was not more than 3.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crankshaft
  • finite element method
  • Strain gauge
  • Von-Misses stress
  • Torsion torque