روش آنتروپی بیشینه در پیش‌بینی نحوه توزیع سرعت و قطر قطرات پاشش

نویسندگان

چکیده

پیش‌بینی نحوه توزیع قطر و سرعت قطرات افشانه با توجه به اینکه این فرآیند و سازوکار‌های تشکیل دهنده آن هنوز ناشناخته‌اند کار بسیار مشکلی است و به متغیرهایی زیادی بستگی دارد. مرحله اول فرایند گردافشانی (شکست اولیه) با توجه به حرکت امواج به کمک تحلیل‌های پایداری قطعی و قابل تعیین است در حالی که مرحله دوم آن (شکست ثانویه) به صورت اتفاقی و تصادفی است و فرآیند اتفاقی توزیع قطر و سرعت قطرات را مورد توجه قرار می‌دهد. در این مرحله اصل آنتروپی بیشینه در شرایطی که معادلات بقای جرم، اندازه حرکت و انرژی ارضاء می‌شوند، فرآیند گردافشانی و نحوه توزیع قطر و سرعت قطرات را پیش‌بینی می‌کند. در این مقاله نحوه توزیع سرعت و قطر قطرات حاصل برای فواره حلقوی و افشانه جریان چرخشی به کمک روش آنتروپی بیشینه شانون الگونمایی شده و پس از مقایسه با نتایج تجربی تطابق خوبی با نتایج تجربی نشان می‌دهد. همچنین تأثیر برخی از متغیرهای مؤثر بر خصوصیات پاشش مانند عدد وبر، شاخص چشمه اندازه حرکت و انرژی بر نحوه توزیع قطر و سرعت قطرات بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using maximum entropy method for prediction of droplet size and velocity distribution in spray

نویسندگان [English]

  • E. Movahednejad
  • F. Ommi
  • K. Nekoufar
چکیده [English]

The prediction of the droplets diameter and the velocity distribution in a spray is very difficult, since its processes and mechanisms are not completely known and depends on many parameters. The early stage of the atomization process (Primary Breakup) is clearly deterministic, whereas the final stage of the spray formation (Secondary Breakup) is random and stochastic and deals with the stochastic aspect of the droplet size and the velocity distribution which is done using the maximum entropy principle (MEP). The MEP predicts the atomization process while satisfying constrain equations of the mass, the momentum and the energy. Finally, experimental results for an annular jet and a swirl nozzle were used to verify the modeling results for the size and the velocity distribution of spray droplets which shows a good agreement between modeling and experiments. The effect of some atomization parameters like Weber number, momentum and energy source terms were investigated on the droplets distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spray
  • Modeling
  • Maximum Entropy
  • Droplets distribution
  • Droplets diameter and velocity