مدلسازی دینامیکی و کنترل سرعت یک خودروی الکتریکی هوشمند سطح یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به منابع محدود سوخت­های فسیلی و آلودگی ناشی از آن­ها، استفاده از سوخت­های پاک ضروری به نظر می­رسد. در این راستا، توسعه خودروهای الکتریکی یا دورگه از اهمیت بالایی برخودار هستند. در سال­های اخیر، حوزه ­های پژوهشی مربوط به خودروهای الکتریکی هوشمند توجه پژوهشگران و صنعت‌گران زمینه خودرو را به خود جلب کرده است. این خودروها به لحاظ قابلیت­ ها دارای رده­های مختلفی از جمله کنترل هوشمند سرعت خودرو هستند. در این پژوهش، مدل‌سازی دینامیکی و کنترل سرعت طولی یک خودروی الکتریکی هوشمند سطح یک با استفاده از نرم­افزارهای جی­تی­سوییت و متلب مورد بررسی قرار می­گیرد. همچنین، مدل ایجادشده در نرم­افزار جی­تی­سوییت به کمک داده­های به‌دست‌آمده از آزمون­های تجربی حلقه باز، اعتبارسنجی می‌شود. در ادامه، پس از مرتبط‌کردن دو نرم­افزار مذکور، یک کنترلر تناسبی-انتگرالی به منظور کنترل سرعت طولی خودرو طراحی شده و پارامترهای آن تنظیم می‌شوند. در نهایت، عملکرد کنترلر طراحی شده در کنترل سرعت خودرو در شرایط مختلف (مانند شیب جاده، وزش باد و ورودی­های سرعت مرجع مختلف) مورد ارزیابی قرار می­گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic modeling and speed control of a level-one autonomous electric vehicle

نویسندگان [English]

  • Yasamin Gholami 1
  • Vahid Fakhari 2
1 B.Sc. graduated, Faculty of Mechanical and Energy Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Mechanical and Energy Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the limited resources of fossil fuels and the pollution caused by them, the use of clean fuels seems necessary. In this regard, the development of electric or hybrid vehicles has great importance. In recent years, research areas related to autonomous electric vehicles have attracted the attention of automotive researchers and industrialists. These cars have different categories in terms of capabilities, including intelligent vehicle speed control. In this paper, dynamic modeling and longitudinal speed control of a level-one autonomous electric vehicle using GT-SUITE and MATLAB are investigated. Also, the model created in GT-SUITE software is validated with the help of data obtained from open-loop experimental tests. Then, after connecting the two software, the proportional-integral controller is designed to control the longitudinal speed of the vehicle and its parameters are adjusted.  Finally, the performance of the designed controller in controlling the vehicle speed in the presence of various conditions (road slope, wind blowing, and different velocity reference inputs) is evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomous electric vehicle
  • dynamic modeling
  • GT-SUITE
  • Longitudinal speed control
  • Matlab Simulink
[1] I. Tejado, V. Milanés, J. Villagrá, J. Godoy, H. HosseinNia, and B. M. Vinagre, Low speed control of an autonomous vehicle by using a fractional PI controller, IFAC Proceedings Volumes, 2011.
[2] M. H. Khooban, N. Vafamand, and T. Niknam, T–S fuzzy model predictive speed control of electrical vehicles, ISA transactions, 2016.
[3] L. Nie, J. Guan, C. Lu, H. Zheng, and Z. Yin, Longitudinal speed control of autonomous vehicle based on a self-adaptive PID of radial basis function neural network, IET Intelligent Transport Systems, 2018.
[4] F. Altun, S. A. Tekin, S. Gürel, and M. Cernat, Design and optimization of electric cars. A Review of Technological Advances, 8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 2019.
[5] S. Chen and H. Chen, MPC-based path tracking with PID speed control for autonomous vehicles, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020.
[6] A. Mahmood, M. Almaged, M. N. Noaman, and Y. H. S. Alnema, Adaptive cruise control of a simscape driveline vehicle model using PID controller, Journal of Engineering Science and Technology, 2021.
[7] M. Shamseldin, M. Abdel Ghany, and Y. Hendawey, Optimal nonlinear PID speed control based on harmony search for an electric vehicle, Future Engineering Journal, 2021.
[8] S. Singh, Longitudinal velocity control of autonomous ground vehicle using PID and PI controller, 2021.