بررسی تجربی اثر چگالی شار مغناطیسی بر مصرف سوخت و آلاینده‌‎ها در موتور دیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز،

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر چگالی شار مغناطیسی (6000 گاوس) بر مصرف سوخت و آلاینده­ها در موتور دیزل بود. آزمایشات در فواصل مختلف آهنربا در مسیر سوخت (20، 40 و 60 سانتی­متر) و سرعت‌‎های مختلف موتور (1800، 2100، 2400 و 2700 د.د.د) انجام شد. کربن مونواکسید (CO)، هیدروکربن نسوخته (UHC)، دی‌اکسید کربن (CO2)، نیتروژن اکسید (NOX) و مصرف سوخت به عنوان صفات مورد بررسی انتخاب شدند. طبق نتایج به دست آمده بیشترین کاهش کربن مونواکسید در ترکیب سطوح 1800 د.د.د و 40 سانتی‌‎متر مشاهده شد که به میزان 67  درصد در مقایسه با نمونه شاهد کاهش پیدا کرد. کمترین مقدار هیدروکربن نسوخته در سرعت 1800 و فاصله 40 سانتی‌متری آهنربا با مقدار 33/131 مشاهده شد. همچنین بیشترین مقدار اکسید نیتروژن در ترکیبات سطوح 1800-20، 1800-40، 2100-40 به ترتیب با مقدار 62، 59، 57 و 56 ppm مشاهده شد. میزان مصرف سوخت در بیشترین سرعت موتور و در فواصل 20، 40 و 60 سانتی‌متری آهنربا از موتور، به ترتیب 023/3، 23/3 و 25/3 لیتر بر ساعت مشاهده شد که این میزان به ترتیب 12، 1/6 و 52/5 درصد در مقایسه با نمونه شاهد کاهش یافت. روش سطح پاسخ برای بهینه‌‎کردن شرایط آزمایش به کار گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده شرایط بهینه در دور موتور 1800 د.د.د و فاصله آهنربا از مسیر سوخت 37 سانتی‌متر به دست آمد. در این شرایط بهینه، مقادیر کربن مونواکسید، هیدروکربن نسوخته، کربن دی‌اکسید، نیتروژن اکسید و مصرف سوخت به ترتیب 49/0 درصد حجمی، 128/45ppm ، 96/1 درصد حجمی، 61/3 ppm و 92/1  لیتر بر ساعت با مطلوبیت  7/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of magnetic flux density on fuel consumption and emissions in diesel engine

نویسندگان [English]

  • Edres rahmati 1
  • nosratolah sarlak 2
  • hadi zareie 1
  • Adib Souzani 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of magnetic flux density (6000 Gauss) on diesel engine fuel consumption and emissions. Experiments were performed at different distances with respect to the magnet in the fuel line (20, 40 and 60 cm) and at different engine speeds (1800, 2100, 2400 and 2700 rpm). We then selected carbon monoxide (CO), unburned hydrocarbons (UHC), carbon dioxide (CO2), nitrogen oxide (NOX) and fuel consumption as our study traits. According to the findings, the levels combination of 1800 rpm and 40 cm resulted in the greatest reduction of carbon monoxide, which was declined by 67 % compared to the control sample. The least amount of unburned hydrocarbon was observed at 1800 speed and 40 cm distance from the magnet with a value of 131.33. Moreover, the highest amount of nitrogen oxide was found in the 1800-20, 1800-40, 2100-40 levels compounds with 62, 59, 57 and 56 ppm, respectively. Fuel consumption was 3.023, 3.23, and 3.25 (Lit/h) at the maximum engine speed and distances of 20, 40, and 60 cm from the magnet, correspondingly; and dropped by 12, 6.1, and 5.52% compared to the control sample. We recruited response surface methodology to optimize process conditions. Based on the results, the optimal conditions were obtained at 1800 rpm and a distance of 37 cm of magnet on the fuel line. Under these optimal conditions, the amount of carbon monoxide, unburned hydrocarbons, carbon dioxide, nitrogen oxide and fuel consumption were 0.49%V, 128.45 ppm, 1.96%V, 61.3 ppm, and 1.92 (Lit/h) with desirability of 0.7, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic experiment
  • Compression Ignition Engine
  • Fuel Consumption
  • emissions
  • Optimization