ارزیابی اثرات نسبت هم ارزی بر احتراق موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه شهید چمران

3 دانشگاه قاضی

چکیده

در این مقاله در 16 حالت عملکردی اثر نسبت هم­ارزی بر ویژگی­های احتراقی بررسی شده است. سوخت استفاده شده در این تحقیق بنزین بود و اشتعال در دو مرحله صورت ­گرفت. مرحله اول اشتعال وابسته به آزادسازی انرژی واکنش­های دما سرد و مرحله دوم وابسته به آزادسازی انرژی واکنش­های دما داغ بوده است. شبیه­سازی سه­بعدی دینامیک سیالات محاسباتی با در نظرگرفتن جزئیات شیمیایی به عنوان روش عددی انتخاب شده است. در تمام آزمایش­های انجام شده، شبیه­سازی سه­بعدی دینامیک سیالات محاسباتی احتراق را به خوبی و به طور کامل نشان داده است. همچنین با افزایش نسبت هم­ارزی، الگوی سه­بعدی جلو افتادن زمان وقوع بیشینه فشار و بیشینه آزادسازی انرژی را نشان داده است اما به اشتباه شروع آزادسازی انرژی واکنش دما سرد را با تأخیر تخمین زده در حالی‏که شروع آزادسازی انرژی واکنش دما داغ را به درستی پیش­بینی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Equivalence Ratio on the Combustion in an HCCI Engine

نویسندگان [English]

  • Masoud Rabeti 1
  • Omid Jahanian 1
  • Ali Akbar Ranjbar 1
  • Seyed Mohammad Safieddin Ardebili 2
  • Hamit Solmaz 3
چکیده [English]

In this paper, the influence of equivalence ratio on combustion characteristics have been examined by considering 16 different operating conditions. The fuel used in this research is gasoline and the ignition takes place in two stages. The first stage of combustion is due to low temperature reaction heat release (LTRHR), and the second stage is related to the high temperature reaction heat release (HTRHR). The three-dimensional computational fluid dynamics (3D-CFD) with chemical kinetics has been chosen as the numerical method. In all of the studied operating conditions, the 3D-CFD simulations were able to see the combustion properly and the increase of maximum pressure and maximum rate of heat release (ROHR­max) with the rise of the equivalence ratio was properly observed. Also, by increasing the equivalence ratio, 3D-CFD model show advanced maximum pressure and ROHRmax but mistakenly predicted the start of LTRHR more delayed, while the HTRHR was properly predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HCCI Combustion
  • 3D-CFD Simulation
  • Equivalence ratio
  • LTRHR
  • HTRHR