ارائه معیار پخش‌شوندگی و بررسی آن برای شرایط فشار محفظه نزدیک به خلا برای فواره‌های بنزینی تزریق مستقیم چندسوراخ

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه امیرکبیر تهران

3 دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

با گسترش و پیشرفت فناوری‌های نوری، استفاده از روش‌های متفاوت تصویربرداری برای مطالعه خصوصیات مختلف فواره تزریق مستقیم بنزین در حال توسعه یافتن است. در این مقاله هدف بررسی اثر دو مشخصه زاویه کلی فواره و سطح تصویر شده فواره در تعیین نحوه پخش‌شوندگی فواره و مقایسه آنها در اثربخشی سنجش این معیار فواره می باشد. افشانه مورد بررسی از نوع افشانه تزریق مستقیم چندسوراخ بود و به منظور تولید فشار مورد نیاز پاشش سوخت، سامانه پاشش سوخت انباره‌ای طراحی و ساخته شد و برای آزمون ها مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به بررسی تجربی انجام شده، مشخص شد که مشخصه زاویه کلی فواره، معیار درستی برای سنجش قابلیت پخش‌شوندگی فواره در محیط نیست. مشخصه سطح تصویر شده فواره نیز بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که این مشخصه بیان صحیحی از پخش‌شوندگی فواره بخصوص برای افشانه‌های تزریق مستقیم چند سوراخ را ارائه می‌دهد. برای محاسبه سطح تصویرشده از روش نوری شیارین برای عکسبرداری از فواره سوخت استفاده شد و به کمک روش پردازش تصویر، میزان سطح تصویر شده فواره محاسبه شد. در ادامه بر این اساس پخش‌شوندگی فواره برای فشارهای مختلف محیط و پاشش سوخت بررسی شد که به ترتیب روند کاهشی و افزایشی پخش‌شوندگی فواره با افزایش فشار محیط و پاشش سوخت به دست آمد، همچنین در بررسی صورت گرفته برای فشار‌های محیط کمتر از فشار جو (نزدیک به شرایط خلا) و مقایسه آن با فشارهای بیشتر از آن، مشخص شد که در فشارهای کمتر از فشار جو، سرعت پخش‌شوندگی فواره در محیط با افزایش فشار پاشش سوخت روند افزایشی دارد، درحالی که در فشارهای بیشتر از فشار جو این سرعت تقریبا ثابت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing of the propagation criterion and investigation of that for near vacuum chamber pressures for multi hole gasoline direct injector spray

چکیده [English]

with developing of optical technologies, using of different imaging methods to study various properties of gasoline direct injection spray is under development. Scope of this article is  to study the effect of overall spray angle and spray projected area for determination of spray propagation and investigate the effectiveness of this criterion.  The injector was a multi-hole direct injection injector and for producing of the required injection pressure the accumulator type fuel injection system was designed and built and employed in the experiments. According to empirical study, it was found that the spray overall angle characteristic is not an appropriate criterion for measuring the spray propagation. the spray projected area also was investigated and it was found that this characteristic is a correct criterion for measuring the spray propagation especially for the multi hole GDI injectors spray. The Schlieren method was used for spray imaging and the spray projected area of image was extracted using image  processing technique.
The propagation of the spray was also investigated for different chamber and injection pressures, which resulted a decreasing and increasing procedure in propagation with increasing environmental and injection pressures respectively. Also, investigation of the spray for chamber pressures less than the atmosphere pressure comparing with higher than atmosphere pressures, showed that at pressures less than the atmospheric pressure, the speed of spray propagation increases with increase of injection pressure, while at pressures More than the atmosphere pressure, this speed is almost constant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : injector
  • Direct injection
  • Schlieren
  • Angle
  • Imaging
  • multi hole