بررسی تجربی بازدهی و افت فشار جداساز قطرات روغن موجود در سامانۀ تهویه بخارات محفظه لنگ سه نمونه موتور احتراق داخلی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق عملکرد جداساز ذرات روغن مربوط به سامانۀ تهویۀ محفظه لنگ سه موتور فورد- اکوبوست (جداساز برخوردی با سطح متغیر)، نیسان  vq37de(جداساز برخوردی) و پژو- ایکس یو 7 (جداساز گردشی) در شار‌های یکسان به‏صورت آزمایشگاهی برسی شد. به‏دلیل پیچیدگی‌های هندسی و کارکردی موتورهای احتراق داخلی، چیدمانی آزمایشگاهی به ‌منظور بررسی جداسازی ذرات بسیار ریز روغن‌موتور با قطر 0.1 تا 10 میکرومتر موجود در گازهای نشتی (blow-by) طراحی و ساخته شده است. در این آزمایش، برای تولید قطرات میکرونی، از قطره‏سازی روغن مخصوص که قطراتی مشابه با قطرت روغن موجود در گازهای نشتی ایجاد می‏کند، استفاده شد. آزمون‏ها در دو شار‌ 16 و 24 لیتر بر دقیقه انجام گرفته است. برای اطمینان از مقدار دقت نتایج بدست آمده از چیدمان آزمایشگاهی، کلیه آزمایش‏ها برای هر شار‌، حداقل سه بار تکرار گردیده است. برای اندازه‏گیری بازدهی از روش وزنی استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون‏ها مشاهده شد که جداساز برخوردی با سطح متغیر در مقابل روش‏های مشابه، بازدهی بهتری دارد، به‏طوری که در شار‌ یکسان جریان دو حالتی هوا- روغن بازده آن تقریباً هشت برابر روش‏های مشابه است. در این مقاله همچنین افت فشار جریان به واسطه وجود جداسازهای ذکر شده به‏صورت آزمایشگاهی اندازه‌گیری شده است. مشاهده شد که با توجه به اینکه بازده جداساز برخوردی با سطح متغیر بیشتر از بازده جداساز برخوردی نیسان است ولی افت فشار آن کمتر است.

عنوان مقاله [English]

Experimental study on the efficiency and pressure drop of three different engine types blow by oil separator

نویسندگان [English]

  • A. Namvar Ayuri
  • M. A. Ehream
چکیده [English]

In this study, performance of oil droplet separator in crankcase ventilation system for three engines, Ford-Ecoboost (impactor with variable area), Nissan-vq37de (inertial impactor), and Peugeot-Xu7 (cyclone) at the same volumetric flow rate has been studied experimentally. Because of the complexities of geometrical and functional in internal combustion engines, a test rig is designed to study the separation of engine oil droplets with a diameter of 0.1 to 10‌ µm of gas leakage (blow-by), in this experiment, a special oil atomizer implemented for the production of micro droplets, similar to the drops in engine blow-by. Tests were done in two volumetric flow rate 16 and 24 L/min. To ensure the accuracy of the results of designed test rig, all the tests‌ were repeated at least three times for each volumetric flow rate. Gravimetric‌ method was implemented to estimate the separation efficiency. According to the results of the tests it was found that the separation efficiency of impactor with variable area is better than similar models, so that at the same flow rate of two phase air-oil flow, efficiency of impactor with variable area is almost eight times that of similar models. In this article, pressure drops of flow of the mentioned separators were also measured experimentally. Although the efficiency of impactor with variable area is more than the other impactors but its pressure drop is lower than Nissan’s impactor.