تحلیل خرابی استوانه موتور دیزل دریایی

نویسندگان

چکیده

موتورهای دیزل دریایی از خانواده موتورهای دیزل سنگین و دارای توان قوی هستند. استوانه این موتورها که غالباً از نوع بوش تر است، به ‏وسیله سیال خنک‏ کاری احاطه می­شود و سیال خنک ‏کاری نیز حرارت خود را به آب دریا می­دهد. احتراق داخل استوانه و برهم­کنش بین سیال خنک‏ کاری و استوانه در بیرون، پدیده­ های فیزیکی و شیمیایی مختلفی در این استوانه­ ها بوجود می­آورد. ایجاد و رشد ترک در استوانه موتورهای دیزل سنگین امری محتمل است و عوامل مختلفی مانند ازدیاد تنش حرارتی، پدیده حفره‏زایی و یا خوردگی دارد که منجر به باز کردن موتور و تعویض استوانه می­شود. در این مقاله ایجاد و رشد ترک در استوانه یک موتور دیزل دریایی خورجینی شکل 12 استوانه بررسی می­شود. نتایج نشان می­دهند که افزایش دمای سیال خنک‏ کاری موجب تسریع خستگی حرارتی استوانه و ایجاد ترک در آن شده است و عوامل خوردگی و پدیده حفره‏ زایی، رشد ترک را تشدید کرده است.