بررسی تجربی متغیرهای عملکردی یک موتور دیزل تک سیلندر با استفاده از سوخت بیودیزل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی ساری و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق ابتدا سوخت بیودیزل روغن کلزای غیرخوراکی از طریق واکنش ترانس‌استریفیکاسیون تولید شد. سپس ویژگی-های عملکردی موتور دیزل تک سیلندر با مخلوط سوخت دیزل شماره 2 و بیودیزل حاوی 5، 10، 15 و 20 درصد حجمی تحت بارهای 25، 50، 75 و 100 درصدی در سرعت‌های rpm 1800 تا rpm 3000 با گام rpm 400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سوخت بیودیزل نسبت به دیزل خالص، مقدار توان و گشتاور موتور ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته، در حالی که برای مصرف سوخت ویژه موتور ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. توان موتور در مخلوط سوخت‌های B10، B15 و B20 نسبت به دیزل خالص (B0) به ترتیب 97/0، 11/0 و 28/4 درصد افزایش و مخلوط سوخت B5 نیز 87/3 درصد کاهش یافت. علاوه بر این سوخت B5در دور rpm 2600 بیشترین تاثیر و سوخت B20 در دور rpm 3000 کمترین تاثیر روی توان موتور داشت. همچنین سوخت B5 در بار 25 درصد بیشترین تاثیر و سوخت B10 در بار 100 درصد کمترین تاثیر را روی مصرف سوخت ویژه موتور داشت. در نهایت سوخت B10 در دور rpm 2600 و بار 100 درصد به عنوان ترکیب بهینه انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional Variables of a Biodiesel-Powered Single-Cylinder Diesel Engine: an Experimental Analysis

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Musavi Seyedi 1
  • Seyed Mohammadreza Miri 1
  • Barat Ghobadian 2
1
2
چکیده [English]

In this study, biodiesel fuel was first produced by converting non-edible rapeseed oil through the transesterification reaction. The functional characteristics of a single-cylinder diesel engine running on a fuel mixture of diesel #2 (2-D) and biodiesel (containing 5, 10, 15 and 20 v/v %) was analyzed under 25, 50, 75 and 100% loading at different engine speeds of 1800 to 3000 rpm with 400 rpm increments. Results showed that higher biodiesel to pure diesel ratios first reduced engine power and torque and then improved them, whereas the engine's specific fuel consumption first was increased and then decreased. Compared to the pure diesel fuel, engine power was increased by 0.97, 0.11 and 4.28% while running on B15, B10 and B20 fuel mixtures and decreased by 3.87% while on B5. Additionally, the B5 mixture at 2600 rpm had the largest impact and the B20 mixture at 3000 rpm had the smallest impact on engine power. B5 under 25% loading and B10 under 100% loading had the largest and the smallest impacts on specific fuel consumption, respectively. Finally, B10 at 2600 and under 100% loading was selected as the best mixture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiesel
  • Non-edible Rapeseed Oil
  • engine performance
  • Single-Cylinder Diesel Engine