مغناطیس کردن سوخت موتور پرکینز A63544 و ارزیابی عملکرد ارتعاشی آن

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از روش‌هایی که اخیرا برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی مورد توجه قرار گرفته است، مغناطیس کردن سوخت ورودی به موتور با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی است. یکی از پیش‌شرط‌های استفاده از سوخت مغناطیس شده در موتور‌های احتراقی، بررسی رفتار ارتعاشی این موتور‌ها در اثر تغییر سوخت است. ارتعاش یکی از عواملی است که باعث عدم آسایش و بروز بیماری و ناراحتی جسمانی در رانندگان وسایل نقلیه و ماشین‌های کشاورزی می‌شود. در این تحقیق سوخت دیزل در شدت میدان‌های 1000 تا 4000 گاوس قرار داده شد و سپس سیگنال‌های ارتعاشی موتور دیزل 6 سیلندر (تراکتور MF-399) در 5 سطح سرعت موتور و در سه جهت طولی، عمودی و جانبی اندازه‌گیری و ثبت شد. مقادیر RMS شتاب ارتعاش ثبت شده در راستای جانبی بیشترین ( با میانگین 75.78 متر بر مجذور ثانیه ) و در راستای طولی کمترین ( با میانگین 44.59 متر بر مجذور ثانیه ) بود. همچنین مشخص گردید که با اعمال میدان مغناطیسی مقادیر RMS شتاب ارتعاش متناسب با افزایش شدت میدان مغناطیس، کاهش می‌یابد، بطوریکه بیشترین مقدار این کاهش مربوط به شدت میدان مغناطیسی 4000 گاوس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Magnetizing the Perkins A63544 Engine Fuel and Its Vibratory Assessment

نویسندگان [English]

  • Saba Darvishi 1
  • Barat Ghobadian 2
  • Jafar Massah 1
1
2
چکیده [English]

As a recently introduced method, entrance fuel magnetization, which is obtained from an external magnetic field, is a process through which exhaust gas emissions and fuel supply of internal combustion engines decrease. One of the preconditions of using the magnetized fuel in internal combustion engines is studying about the effects of fuel change on vibration behavior of the engines. Vibration of internal combustion engines can cause failure in engine components and agricultural machinery and vehicle’s drivers upset. In this research, diesel fuel in magnetic fields with different intensities of 1000, 2000, 3000 and 4000 Gauss was studied and Vibration signals of six-cylinder diesel engine (tractor MF-399) at five levels of engine speed and in the longitudinal, vertical and lateral directions were measured and recorded. The results show that the Root Mean Square (RMS) amounts of vibration acceleration were the most in the lateral direction and the least in the longitudinal direction (75.78 m/s2 and 44.59 m/s2 respectively). This research also shows that the RMS amounts of vibration acceleration decrease by increasing the magnetic field intensity and the lowest value of RMS belongs to a magnetic field intensity of 4000 Gauss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diesel
  • Magnetism
  • Vibration
  • Hydrocarbons
  • RMS