مطالعه تجربی تاثیر فشار پاشش سوخت بر عملکرد یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت‌های بیودیزل و دیزل

نویسندگان

چکیده

بیودیزل، یک سوخت جایگزین برای استفاده در موتورهای دیزل است. با توجه به تفاوت‌های زیادی که بین سوخت بیودیزل و دیزل وجود دارد، برای عملکرد بهینه یک موتور با هرکدام از این سوخت‌ها یا مخلوط‌های مختلف آن‌ها، حتی‌الامکان باید بعضی از شرایط کاری موتور را تغییر داد. در این تحقیق، عملکرد یک موتور دیزل پاشش مستقیم با سوخت بیودیزل بررسی شده است. روش انجام تحقیق به این ترتیب است که آزمایش‌های مختلفی بر روی یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط‌های مختلف سوخت‌های بیودیزل و دیزل در دورهای 1200، 1600، 2000 و 2400 دور بر دقیقه انجام شد. در جریان آزمایش‌ها، فشار پاشش سوخت به درون استوانه به میزان 185، 200 و 215 بار تنظیم شد. نتایج گشتاور و مصرف ویژه سوخت ترمزی برای سوخت‌های B20 ، B40 و B100 در شرایط مختلف دور موتور و فشار پاشش یادداشت و مقایسه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش فشار پاشش سوخت برای سوخت‌های B20 ، B40 و B100 به ترتیب باعث افزایش گشتاوری معادل 9/4%، 5/6% و 1/8% و کاهش بیشینه مصرف ویژه سوخت ترمزی معادل 12%، 6/12% و 2/9% می‌شود. همچنین، با افزایش فشار پاشش دمای گازهای خروجی از مجرای دود و بیشینه فشار درون استوانه موتور افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Effect of Injection Pressure on Performance of a Diesel Engine Using Blends of Biodiesel and Diesel

نویسندگان [English]

  • S. Rostami
  • B. Ghobadian
  • L. Savadkouhi
  • R. Ebrahimi
چکیده [English]

Biodiesel is an alternative fuel for diesel engine. Considering the differences between diesel and biodiesel
fuels, engine condition should be modified based on the fuel or fuel blends to achieve optimum performance.
In this study, performance of a diesel engine using biodiesel was investigated. Different experiments
were carried out on a diesel engine using different blends of diesel and biodiesel fuels choosing speeds of
1200, 1600, 2000, and 2400 rpm. During experiments, the fuel injection pressure into cylinder was regulated
on 185, 200 and 215 bar. The results of torque and brake specific fuel consumption for fuel blends of B20,
B40, and B100 in different engine speeds and injection pressures were recorded and compared. The results
of this research work showed that increasing fuel injection pressure for fuel blends of B20, B40, and B100
increased torque about 4.9%, 6.5% and 8.1% respectively and decreased maximum brake specific fuel consumption
about 12%, 12.6% and 9.2% respectively. Also, the exhuast gas temperature and peak pressure of
cylinder were increased by increasing the injection pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiesel Fuel
  • Diesel engine
  • Injection pressure
  • engine performance