کلیدواژه‌ها = موتور درونسوز
تشخیص و طبقه‌ بندی عیوب مکانیکی مولد برق موتور بر پایه علامت‌ های ارتعاش و تحلیل بسامد

دوره 61، شماره 61، اسفند 1399، صفحه 3-10

اشکان موسویان؛ مقداد خزایی؛ محمدرضا اسدی اسدآباد؛ غلامحسن نجفی


بررسی اثر گرانروی روغن بر روی ارتعاشات قائم یک موتور درونسوز به روش تجربی و تحلیلی

دوره 46، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 65-74

عباس رهی؛ رضا عابدی؛ سید اشکان موسویان؛ مجتبی محرابی وقار؛ محمد علی احترام


شناسایی عیب سایش پیستون از طریق تحلیل ارتعاشات موتور

دوره 36، شماره 36، مهر 1393، صفحه 3-14

اشکان موسویان؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان؛ مصطفی میرسلیم


تشخیص عیب سایش سمبه در یک موتور درونسوز با استفاده از متغیرهای عملکردی و منطق فازی

دوره 31، شماره 31، تیر 1392، صفحه 11-20

سید اشکان موسویان؛ غلامحسین نجفی؛ برات قبادیان؛ سید مصطفی میرسلیم؛ سید محمد جعفری؛ مجتبی محرابی وقار