کلیدواژه‌ها = روش وراثت
توسعه‌ی الگوی پیشبینی کننده زمان شروع احتراق در موتور اشتعال تراکمی مهار شونده‌ی واکنشی

دوره 62، شماره 62، خرداد 1400، صفحه 3-13

سید مهدی لشکرپور؛ رحیم خوشبختی سرای؛ محمد نجفی


شبیه سازی ریاضی مبدل حرارتی خودرو با روش وراثت و مقایسه آن با نتایج تجربی

دوره 30، شماره 30، فروردین 1392، صفحه 15-23

رامین مهدی پور؛ زهرا بنی عامریان؛ بابک سخایی