کلیدواژه‌ها = تحلیل ارتعاش
تشخیص و طبقه‌ بندی عیوب مکانیکی مولد برق موتور بر پایه علامت‌ های ارتعاش و تحلیل بسامد

دوره 61، شماره 61، اسفند 1399، صفحه 3-10

اشکان موسویان؛ مقداد خزایی؛ محمدرضا اسدی اسدآباد؛ غلامحسن نجفی


بررسی اثر گرانروی روغن بر روی ارتعاشات قائم یک موتور درونسوز به روش تجربی و تحلیلی

دوره 46، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 65-74

عباس رهی؛ رضا عابدی؛ سید اشکان موسویان؛ مجتبی محرابی وقار؛ محمد علی احترام


تحلیل کامل مواد، سازوکار، ارتعاش، تنش و خستگی در فنر دریچه

دوره 33، شماره 33، دی 1392، صفحه 3-12

محمد آزادی؛ اکبر نادرپور؛ مهدی روزبان؛ امیر مافی؛ فرشید مقدم؛ حامد نوابی؛ محمد کاظمی؛ مهدی رضایی