نویسنده = خدیجه هوشیاری
مدلسازی و شبیه سازی پیل سوختی غشا پلیمری مورد استفاده در خودرو پیل سوختی

دوره 65، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 75-87

10.22034/er.2022.697907

یوسف درویشی؛ رضا حسن بیگی؛ پیام زرافشان؛ خدیجه هوشیاری