نویسنده = مصطفی ورمزیار
بررسی تجربی و عددی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی بر اساس شرایط کاری موتور

دوره 44، شماره 44، مهر 1395، صفحه 31-42

آرش محمدی؛ مصطفی ورمزیار؛ سیامک طاهرلو؛ مسعود ضیابشرحق


تحقیق روی اصلاح راهگاه آب در یک موتور چهار استوانه پرخوران با دیدگاه خنک کاری دقیق

دوره 41، شماره 41، دی 1394، صفحه 31-39

رضا همت خانلو؛ آرش محمدی؛ مصطفی ورمزیار