بررسی تجربی و عددی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی بر اساس شرایط کاری موتور

نویسندگان

1 ایپکو

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

حدود یک سوم انرژی آزاد شده سوخت درون موتور احتراق داخلی از طریق سیستم خنک کاری به محیط دفع می شود. خنک کاری بیش از حد بازده موتور را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر کاهش خنک کاری، باعث تشکیل لایه بخار روی سطح راهگاه آب، کاهش میزان انتقال حرارت و آسیب قطعات می‌گردد. رفتار ضریب انتقال حرارت در زمان جوشش وابسته به شار حرارتی است و این ضریب در بازه جوشش نقطه ای افزایش و در مرحله جوشش لایه ای کاهش می یابد. در این تحقیق با ساخت تجهیزات آزمایشگاهی اثر  شار حرارتی روی انتقال حرارت به سیال در شرایط کاری موتور ملی بررسی شده است. این بررسی با استفاده از دو سیال پایه، آب مقطر و مخلوط آب مقطر و اتیلن گلیکول (50%-50%)، و اندازه گیری دمای سطح صورت گرفته است. با توجه به اینکه جوشش جریانی در نزدیکی نقاط داغ راهگاه آب رخ می دهد که سرعت سیال در اطراف آن کم باشد، از این رو محدوده جریان بین دو سوپاپ دود در موتور ملی انتخاب و با ایجاد شار حرارتی ثابت، اثر سرعت و دمای سیال ورودی روی دمای سطح و ضریب انتقال حرارت بررسی گردید. علاوه بر نتایج آزمایشگاهی از شبیه سازی عددی استفاده گردید. نتایج مدل عددی در توافق خوبی با نتایج آزمایشگاهی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical and experimental investigation of flow boiling heat transfer coefficient according to engine operating condition

چکیده [English]

Approximately one third of fuel heat release of an IC engine is delivered to environment by cooling system. Cooling more than a limit, decreases efficiency of engine and lower than a limit, causes vapor layer formation on the surface of water jacket and reduction of heat transfer and failure components. Behavior of heat transfer coefficient in boiling depends on heat flux.  This coefficient increases during nucleate boiling and decreases during film boiling. In this research, an experimental setup was designed to investigate the effect of heat flux on heat transfer from coolant. This study carried out with two base fluid, distilled water and mixture of distilled water and ethylene-glycol (50-50) and measurement of surface temperature. With consider that boiling flow takes place on hot spot of water jacket with low speed of coolant, therefore, velocity range in exhaust valve bridge has considered. Effect of inlet velocity and coolant temperature in constant heat flux on surface temperature and heat transfer coefficient, has been investigated. Up to experimental results, numerical simulation carried out with CFD software. The numerical results have good agreement with experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engine
  • Flow boiling
  • Heat Flux
  • Heat transfer coefficient