اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمصطفی آقامیرسلیم

مهندسی مکانیک استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2334/
mo_mirsalimaut.ac.ir

سردبیر

برات قبادیان

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ghobadib
ghobadibmodares.ac.ir
021-48292308

اعضای هیات تحریریه

برات قبادیان

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ghobadib
ghobadibmodares.ac.ir
021-48292308

محمد آزادی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه سمنان

m-azadi.profile.semnan.ac.ir
m_azadisemnan.ac.ir
023-31533342

وحید اصفهانیان

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~evahid
evahidut.ac.ir

فتح اله امی

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/fommi
fommimodares.ac.ir
021-88269296

امید جهانیان

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=390032
jahaniannit.ac.ir

سیدرضا حسن بیگی بیدگلی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی استاد تمام دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rhbeigi
rhbeigiut.ac.ir
021-36040614

رحیم خوشبختی سرای

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه صنعتی سهند تبریز

fa.mech.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=2
khoshbakhtisut.ac.ir
041-33458481

ابراهیم عبدی اقدم

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=255
eaaghdamuma.ac.ir

امیرحسن کاکایی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/content/49040/
kakaee_ahiust.ac.ir
021-73223976

بهروز مشهدی

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/content/49042/
b_mashhadiiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

زیسیس ساماراس

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه ارسطو تسالونیکی یونان

zisisauth.gr

کارشناس نشریه

زهرا رحیمی

مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی کارشناس ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی

ise.enginegmail.com