بررسی یک مدل نت پیشگیرانه سرویس و نگهداری برای موتورهای دیزلی با سیستم سوخت رسانی ریل مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

 در این پژوهش کاربردی با استفاده از روش تعمیر بعد از  وقوع خرابی بر روی موتور ماشین آلات ، یک برنامه نگهداری و تعمیرات  پیشگیرانه زمانبندی شده بر روی سیستم سوخت‌رسانی‌که علت اصلی‌از کارافتادگی موتور این ماشین آلات بود مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه موردی بر‌ روی موتور 80 دستگاه از غلطک‌های بوماگ مدل BW211D ساخت کارخانه‌ بوماگ ، مجهز به سیستم سوخت‌رسانی ریل مشترک که در پروژه‌های راهسازی در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد مشغول به کار بودند صورت پذیرفت . نخست  داده‌های  میزان خسارت و هزینه‌های تحمیلی جمع آوری شد و با طراحی هشت مدل سرویس بر روی سیستم سوخت‌رسانی که به صورت آرایشی از انجام و عدم انجام سه سرویس دوره‌ای 250،  500 و 1000 ساعته بر روی موتور و سیستم سوخت رسانی بود، طول عمر سوزن‌های انژکتور این دستگاه‌ها از طریق آزمون Fبا سطح خطای 1 درصد  به صورت کاملا تصادفی مورد تحلیل قرارگرفت و اثر کاملا معنی دار بودن سرویس ها بر روی طول عمر سوزن های انژکتور مشاهده شد.. با استفاده از آزمون مقایسه میانگین LSD اثر مدل های  سرویس بر روی یکدیگر و بر روی طول عمر سوزن‌های انژکتور معنی دار بود.  معنی‌دار بودن اثرسرویس‌های سه‌گانه در کاهش هزینه‌های سیستم سوخت‌رسانی و افزایش طول عمر سوزن‌های انژکتور بر اساس ساعت کارکرد موتور، یک دامنه پایین 700 ساعته در صورت عدم انجام سرویس  تا دامنه بالای 10000 ساعته  در صورت انجام سرویس کامل را پوشش می‌داد. با بررسی ساعت‌کاری در مقایسه با افزایش  نسبت هزینه به درآمد دستگاه در صورت عدم انجام سرویس، رابطه معکوس هزینه با درآمد با  R2=1نتیجه گیری و نمودار آن رسم شد.در پایان راه حل های پیشنهادی جهت افزایش طول عمر سوزن های انژکتور نظیر استفاده از فیلترهای آبگیر گازوییل و تخلیه تانک گازوییل از آب و رسوبات پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of a preventive service model of service and maintenance for common rail diesel engines

نویسنده [English]

  • Mojtaba Forozandehnasab
Department of Agricultural Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]

In this applied research, using the breakdown maintenance of the machine engine, a procedure maintenance and preventive maintenance on the fuel system, which was the main cause of the engine breakdown of these machines, was investigated. A case study was conducted on the engine of 80 Bumag BW211D rollers produced by Bumag factory, equipped with Common Rail fueling system, which were working in road construction projects in Fars, Bushehr, Hormozgan, Kohkiluyeh and Boyr Ahmad provinces. First, the data on the amount of damage and imposed costs were collected, and by designing eight service models on the fueling system, which consisted of performing and not performing three periodic services of 250, 500, and 1000 hours on the engine and the fueling system, the life of the injectors of these devices were analyzed completely randomly through the F test with an error level of 1% and the significant effect of the services on the lifetime of the injector needles was observed. Each other and on the life of the injector needles was significant. The significance of the effect of triple services in reducing fuel system costs and increasing the life of injector needles based on engine operating hours covered a low range of 700 hours in case of no service to a high range of 10,000 hours in case of full service. By examining the working hours compared to the increase in the cost-to-income ratio of the machine in case of no service, the inverse relationship between cost and income was drawn with R2=1. At the end, the suggested solutions to increase the life of the injector needles such as using water separator filters and tank drainage from water and sediments were suggested. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breakdown Maintenance
  • Common rail
  • Injector needles
  • Periodic service
  • preventive Maintenance
[1] T.C. Monteiro and J. Szypytko, Selected problems of control the urban transport system, Cape Verde Case Study. Logistyka, Vol. 4, pp. 4977-4983, 2015.
[2] T.C. Monteiro and Szypytko, Vehicle emerging technologies from maintenance perspective. 3rd IFAC AMEST Workshop on Maintenance Technologies for Performance Enhancement, Biarritz, France19-21 October 2016.
[3] Denso Corporation, Service Manual: Common Rail System (CRS).Diesel Injection Pump, 2007
[4] L. Fedel, Methodologies and technics for advanced maintenance. Springer, London, 2011.
[5] R. Smith and R.K. Keith, Rules of thumb for maintenance and reliability engineers. Oxford, Butterworth-Heinemann, 2008.
[6] W. Chen Du X, Sequential Optimization and Reliability Assessment for Probabilistic design .ASME Journal of Mechanical Design,Vol.126,No. 2,pp. 225-233, 2004.
[7] T.C. Monteiro and J. Szypytko, Electric fuel injection engine reliability problems is developing countries, Cape Veda case study. Journal of KNOES, Power Train and Transport, Vol.23, No. 4, pp. 351-358, 2016.
 [8] XG. Tan, HL. Sang and T. Qiu, The impact of common rail system’s control parameters on the performance of high-power diesel. Energy Procedia, Vol. 16, pp. 2067–2072, 2012.
 [9] AE. Catania, A .Ferrari and M .Manno, experimental analysis of transient flow phenomena in multi-jet common- rail systems. SAE Technical Paper 2005-24-048.
[10] W. Chatlatanagulchai, T. Aroonsrisopon and K .Wannatong, robust common-rail pressure control for a diesel dual- fuel engine using QFT-based controller. SAE Technical Paper 2009-01-1799.
[11] H. Chen, X .Gong, QF. Liu, et al. Triple-step method to design nonlinear controller for rail pressure of gasoline direct injection engines. IET Control Theory and Application, Vol. 8, pp. 948–959, 2014.
[12] F.G. Chmela. And G.C .Orthaber, Rate of heat release prediction for a direct injection diesel engine based on purely mixing controlled combustion. SAE 99010186, 1999.
[13] Service Manual Volvo. Printed by Volvo Corporation, 2000.
[14] Service Manual Denso, printed by Denso Corporation, 2000.
[15] J.B. Heywood., A text book on Internal Combustion engine fundamentals. McGraw-Hill International Edition, 1988.
[17] R.Peck, C.Olsen and J.Devore. Introduction to statistics and data analysis. Third edition. Thomson Higher Education.2008. 
[18] T.C. Monteiro and J. Szypytko, Maintenance strategy for vehicle with electronic fuel Injection System. Journal of KONBIN, Vol. 42, pp.379-388, 2017.
[19] L. Chin Chiuan, L.Chang and S. Rui, Case Study on preventive maintenance strategy off-highway truck. Scholar Journal of Engineering and Technology, Vol. 3, No. 2A, pp.112-116, 2015.
[20] Service manual Bumag. Printed by Bumag Corporation, 2010.