مطالعه تجربی بررسی خصوصیات سوخت ترکیبی دیزل زیستی- دیزل همگن شده با آب

نویسندگان

چکیده

گرمایش کره‌ زمین و تغییرات آب و هوایی، محرکی قوی برای جایگزینی سوخت­های متداول فسیلی با سوخت­های جایگزین بی‌کرین است. به منظور تطابق با الزامات قوانین آلایندگی، محققین ترکیب سوخت­های جایگزین تجدید پذیر نظیر دیزل زیستی با آب را بررسی کرده­اند. مشخصه‌های فیزیکی سوخت از مهمترین مشخصه‌ها برای تعیین کیفیت هر سوخت قبل از آزمایش در موتور است. نوشتار حاضر به بررسی ویژگی­های مخلوط دیزل زیستی(B20) با درصدهای مختلف آب، می­پردازد. در این تحقیق درصد آب از 5% تا 30% تغییر کرده و گرانروی سینماتیک، چگالی و ارزش حرارتی سوخت مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج نمونه­های آزمون با نتایج سوخت دیزل و ترکیب 20% روغن پالم با دیزل مقایسه شده است. نتایج تجربی نشان می­دهد که با افزایش نسبت آب  در محلول دیزل- دیزل زیستی، قطرات پخش شده آب در محلول بزرگتر می­شوند. با افزایش مقدار آب در محلول، دوره پایداری سوخت کمتر می‌شود. کمترین زمان پایداری برای محلول سوخت حاصل از ترکیب با 20٪ و 30٪  آب،  2 روز است. گرانروی سینماتیکی و چگالی محلول دیزل زیستی بیشتر از دیزل زیستی خالص بود. ارزش حرارتی محلول با 5% آب قابل مقایسه با سوخت دیزل و دیزل زیستی بود و میزان کاهش ارزش حرارتی بسیار جزئی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Blended Palm Biodiesel-Diesel Fuel Properties with Water Emulsification

نویسندگان [English]

  • Wan Nor Maawa Wan Ghazali
  • Rizalman Mamat
  • Gholamhasan Najafi
  • Syazwan Sapee
چکیده [English]

Under the crisis of global warming and drastic climate changing, carbon-neutral renewable energy is considerably proposed as a feasible clean alternative energy to fractionally replace fossilized fuel. To cop up with ever stringent emission regulations, researchers have investigated different types of renewable fuels like biodiesel and water emulsion. The fuel physical characteristics are among the most important parameter to determine the quality of each fuel before it being tested in the engine. This study aims to evaluate the stability period and mean droplet size of the particles and to characterize the physicochemical properties of emulsified biodiesel blend B20 in terms of kinematic viscosity, density and calorific value with different percentage of water; 5%, 10%, 20%, and 30%. The tested fuel samples were compared with diesel fuel and blended palm biodiesel (B20). The experimental results show that when the proportion of water was increased in diesel-biodiesel blends, the dispersed water droplets become larger. The stability period in terms of days for emulsion fuels becomes lower when the amount of water was increased to the blends. The least stability period for emulsion obtained by emulsion with 20% and 30% water content which is 2 days. The kinematic viscosity and density of biodiesel emulsions were larger than those of the neat biodiesel. The calorific value for emulsion with 5% water content is comparable to blended fuel and conventional diesel even though there was a slight reduction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water emulsion
  • Alternative fuel
  • Biodiesel
  • Palm oil
  • Fuel properties