توسعه میله تعادلی و چرخ طیار موتور دیزلی تک استوانه‌ای بر مبنای روش تحلیلی و مقایسه با نتایج شبیه‌سازی

نویسندگان

چکیده

ارتعاشات یکی از عوامل ایجاد سایش و تخریب در قطعات مختلف موتور است. در موتورهای درون سوز عوامل اصلی ایجاد ارتعاش فشار احتراق در استوانه‌ها، وزن میله اتصال، وزن سنبه و نیروهای اینرسی ناشی از دوران میله اتصال و قسمت لنگِ میل لنگ است. این ارتعاشات به مرور زمان موجب ایجاد سایش و تخریب در قطعات اصلی موتور مانند میل لنک، میل بادامک و بدنه استوانه می‌شود، که این خوردگی و تخریب بر عملکرد موتور تاثیر منفی می‌گذارد. از این رو تلاش می‌شود تا حد امکان این ارتعاشات را حذف و یا کم کرد .در موتورهای چند استوانه به منظور حذف عدم تعادل نیروها و ممان‌های ناشی از دوران، وزنه‌های تعادلی بر روی میل لنگ تعبیه می‌شود. در موتورهای تک و سه استوانه نمی‌توان اثرات این نیروها و ممان‌ها را با استفاده از وزنه های تعادلی به طور کامل از بین برد، بدین منظور برای حذف کامل این اثرات از میله‌های تعادل‌ استفاده می‌شود. به همین منظور در این تحقیق، برای اولین بار میله تعادل و چرخ طیار مناسب برای یک موتور دیزل تک استوانه‌ای (مدل B112 شرکت کیاسا) به روش تحلیلی طراحی شده و با نتایج شبیه سازی به دست آمده از نرم‌افزارهای تخصصی، مقایسه شده است.

عنوان مقاله [English]

Development of balance shaft and flywheel for single cylinder diesel engine based on analytical approach and comparison with the simulation result

نویسندگان [English]

  • Tahmoreth Asgari
  • Abolfazl Mohammadebrahim
  • Naser Mighani
  • Hamidreza Saraei
چکیده [English]

Vibration is a key factor of abrasion and destruction in the internal combustion engine. In internal combustion engines, the main causes of vibration is combustion pressure, connecting rod weight, piston weight and inertial forces. This vibration create corrosion and fracture in main part of engine such as crankshaft, camshaft and cylinder block in long time. This corrosion and fracture is effective on engine performance. Therefore is trying reduce or remove this vibrations for better engine performance. In multi cylinder engine, Counterweights are fitted on the crankshaft to eliminate the unbalance of forces and moments. In single and three-cylinder engines, the effects of inertia forces and moments cannot be completely eliminated using by counterweights. So balancer shaft is used to completely remove these effects. For the first time, the balancing shaft and flywheel is design with analytic equation and compare with result of simulation for one-cylinder diesel engine. (B112 of KIASA Company)