بررسی تاثیر ویژگی های هندسی سنبه بر عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی تنظیم واکنشی بر مبنای قانون دوم ترمودینامیک

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سهند

2 دانشگاه آزاد شبستر

چکیده

موتورهای اشتعال تراکمی کنترل واکنشی به دلیل داشتن احتراق دما پایین، بازده حرارتی بالا با مقادیر اندک آلایندهای اکسیدهای نیتروژن و دوده را دارا می باشند. در این دسته از موتورها ضمن اینکه سوخت با واکنش‌پذیری پایین در راهگاه ورودی به هوا اضافه می‌شود، سوخت با واکنش‌پذیری بالا به داخل محفظه احتراق پاشیده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پارامترهای هندسی موتور بر نابودی اگزرژی در موتورهای اشتعال تراکمی کنترل واکنشی می‌باشد. در این مطالعه، از دو سوخت گاز طبیعی و دیزل به عنوان سوخت با واکنش‌پذیری پایین و بالا استفاده شده و اثر دو پارامتر هندسی شامل عمق کاسه پیستون و ارتفاع شکاف ناحیه بالای رینگ اول بر ترم‌های مختلف اگزرژی بررسی شده است. موتور با استفاده از یک مدل دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی شده و داده‌های به دست آمده از روش عددی با داده‌های تجربی مقایسه شده و صحت مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است. اگزرژی ترمومکانیکی، شیمیایی، کار و انتقال یافته در اثر انتقال حرارت و مقدار بازگشت‌ناپذیری در هر گام زمانی محاسبه شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که عمق کاسه پیستون تاثیر قابل ملاحظه ای بر اگزرژی انتقال حرارت دارد و ارتفاع شکاف ناحیه بالای رینگ اول در مقایسه با عمق کاسه پیستون، تاثیر بیشتری بر اگزرژی شیمیایی دارد. همچنین عمق کاسه پیستون در مقایسه با ارتفاع شکاف ناحیه بالای رینگ اول اثر بیشتری بر بازگشت‌ناپذیری دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of piston geometrical parameters on RCCI engine performance based on second law of thermodynamic

چکیده [English]

The reactivity controlled compression ignition engines have high thermal efficiency and low exhaust emission of nitrogen oxides and soot because of low temperature combustion. In this type of engines, low reactivity fuel is injected to air through intake port and high reactivity fuel is injected into the combustion chamber during compression stroke. The aim of current study is to investigate the effect of engine geometrical parameters on different terms of exergy in reactivity controlled compression ignition engines. In this study natural gas and diesel fuel are used as low and high reactivity fuels and effects of top land height and depth of piston bowl on different exergy terms are investigated. Engine is simulated utilizing a CFD model and the numerical data are compared to experimental data and the validity of model is evaluated. Thermomechanical exergy, chemical exergy, work, irreversibility and exergy loss due to heat transfer are calculated at each time step. The results show that the depth of piston bowel has more significant effect on heat transfer exergy in comparison to the top land height. Also, comparison to depth of piston bowel, the top land height affects chemical exergy terms significantly. Comparison to the top land height, depth of piston bowl affects total irreversibility more significantly.
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactivity controlled compression ignition engines
  • Exergy
  • Natural gas
  • Diesel
  • Engine geometrical parameters