شبیه‌سازی سامانه خنک‌کاری با تلمبه آب برقی در موتور ملی با استفاده از پایشگر فازی

نویسندگان

1 ایپکو

2 دانشگاه

چکیده

در سامانه‌های متعارف خنک‌‌کاری گردش مایع خنک‌‌کننده بوسیله تلمبۀ آب مکانیکی انجام می‌شود که چرخش آن تابع دور موتور بوده و هیچ بازخوردی از دما و شرا­­­­یط عملکردی موتور ندارد. یک روش حل این مشکل، استفاده از تلمبه ‌برقی می باشد که دور آن در هر لحظه بر اساس دمای مایع خنک کننده تعیین می شود. در این تحقیق ابتدا مدار خنک‌‌کاری موتور ملی با تلمبۀ آب مکانیکی در نرم ‌افزار GT-Suite شبیه‌سازی شده و از نظر زمان گرمایش موتور و افت فشار در راهگاه آب با مقادیر آزمایشگاهی، اعتبار سنجی گردید. سپس تلمبۀ آب برقی جایگزین تلمبۀ آب مکانیکی در الگوی شبیه­سازی شده و سامانۀ پایشی فازی برای پایش دور تلمبۀ آب بر اساس دمای مایع خنک کننده در محیط سیمولینک نرم افزار متلب طراحی گردیده است. سامانه پایشی با مدار خنک‌‌کاری طراحی شده در GT-Suite جفت گردیده و تأثیر تلمبۀ آب برقی در مدار خنک‌‌کاری موتور ملی بر زمان گرمایش مطالعه شده است. نتیجۀ شبیه سازی کاهش 39 درصدی زمان گرمایش موتور را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of cooling circuit with eletrical water pump in Iranian national engine with using Fuzzy controller

چکیده [English]

In conventional cooling-circuit, circulation of coolant is carried out with mechanical water pump (MWP), which its rotation speed is a function of engine speed and no feedback of temperature and performance of engine exist. A solution to solve this problem is using electrical water pump (EWP) that its revolution is determined based on coolant temperature. In this research, first coolant circuit of Iranian National Engine was simulated with MWP in GT-Suite software. Warm up time and pressure loss in cooling circuit is validated with experimental data. Then, MWP was replaced with EWP and a Fuzzy controller for determination of EWP speed was designed using Matlab/Simulink environment. The proposed controller was coupled with cooling circuit which designed in GT-Suite and the effect of EWP in cooling circuit on warm up time, was investigated. Simulation result shows 39 percentage reduction of warm up time in comparison with conventional engine.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian national engine
  • cooling circuit
  • electrical water pump