بررسی تأثیر افزودن گاز ترکیبی بر احتراق اشتعال تراکمی همگن سوخت ترکیبی

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر افزودن گاز ترکیبی به سوخت پایه بر احتراق بار همگن اشتعال تراکمی است. ابزارهای لازم برای دستیابی به هدف مذکور الگوی چند منطقه‏ای مناسب و دقیق برای شبیه‏سازی احتراق HCCI و سازوکار سینتیک شیمیایی شبه مفصل با 101 گونه و 594 واکنش است. در مطالعه حاضر گاز ترکیبی از گازهای هیدروژن و مونوکسیدکربن در نظر گرفته شده و پنچ مقدار مختلف از آن به سوخت پایه اضافه شده است. سوخت پایه ترکیبی از سوخت هپتان نرمال و ایزواکتان است. در این تحقیق از سه ترکیب مختلف به عنوان سوخت پایه استفاده شده است این ترکیب‏ها عبارتند از: PRF20، PRF40 و PRF80. نتایج به دست آمده نشان می‏دهند که افزودن گاز ترکیبی آغاز احتراق را به تأخیر می‏اندازد و سبب کاهش بیشینه فشار و دما در داخل محفظه احتراق می‏گردد. مقدار مونوکسیدکربن و هیدروکربن‏های نسوخته خروجی با افزایش مقدار گاز ترکیبی افزایش یافته و مقدار اکسیدهای نیتروژن خروجی کاهش می‏یابند.

عنوان مقاله [English]

Investigation on the effect of reformer gas addition on HCCI combustion of blended fuel

نویسندگان [English]

  • E. Neshat Esfahlani
  • R. Khoshbakhti Saray
چکیده [English]

Main purpose of this paper is investigating on the effect of reformer gas on the HCCI combustion of blended fuels. A validated multi zone model coupled with a semi detailed chemical kinetics mechanism. Chemical kinetics mechanism contains 101 species and 594 reactions. Reformer gas is considered as a mixture of carbon monoxide and hydrogen and five different values of it are added to base fuel. Base fuel in this study is a mixture of n-heptane and iso-octane and three different compositions containing PRF20, PRF40 and PRF80 are focused. Results show that reformer gas addition retards the start of combustion, and reduces in-cylinder peak pressure and temperature. Reformer gas addition affects combustion duration and exhaust emissions. Exhaust carbon monoxide and unburned hydrocarbons increase and nitrogen oxides decreases by increase of reformer gas concentration.