بررسی تجربی افزایش بازه‌ عملکردی موتور اشتعال تراکمی همگن با سوخت بنزین

نویسندگان

چکیده

ویژگی اصلی موتورهای اشتعال تراکمی (HCCI) کاهش شدید آلاینده NOx و PM همزمان با افزایش بازده و کاهش مصرف سوخت است. با این وجود به علت بازه کاری محدود و نبود راه‌های معین برای پایش زمان شروع احتراق کاربردهای این موتورها محدود مانده است. در این مطالعه از موتوری تک استوانه دیزلی با نسبت تراکم 19.3 برای احتراق در حالت HCCI استفاده شده است. بازه کاری در این مطالعه براساس λ و EGR تعریف شده است. در موتوری HCCI برای مقادیر ثابت نسبت تراکم، دور موتور، دما و فشار دمای هوای ورودی می‌توان با تغییر مقدار λ و EGR به مقدار توان مورد نیاز دست یافت. کلیه آزمون‌ها در دمای هوای ورودی 75 درجه سانتیگراد و فشار ورودی 137 کیلوپاسکال و دور 1600 rpm انجام گرفته است. مقدار گازهای EGR هم در آزمون‌ها از صفر تا 41 درصد متغیر بوده است. در آزمون‌ها در هر EGR ثابت مقدار λ از حالت کوبش تا حالت بدسوزی جاروب شده است. نتایج نشان داد با استفاده از EGR می‌توان بازه کاری موتور HCCI را تا بارهای متوسط (imep = 5.4 bar) افزایش داد. در یک مقدار EGR ثابت با افزایش مقدار λ مقادیر HC و CO افزایش یافت. روند کلی کاهش HC و CO با افزایش EGR به علت ماهیت مخلوط است که با افزایش EGR به سمت مقدار درست (stoichiometric) می‌رود. ولی EGR به خودی خود باعث افزایش این آلاینده‌ها می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of gasoline fueled HCCI engine load expansion

نویسندگان [English]

  • M. Reyhanian
  • M. Mohebbi
  • V. Hoseini
چکیده [English]

Operating an engine with homogeneous charge compression ignition (HCCI) technique is a promising technique to lower NOx and PM emissions of engines while achieving high efficiency and lower fuel consumption. Nevertheless, applications for HCCI are still limited due to the absence of a definite means to control ignition timing and narrow operating region. A single cylinder diesel engine with compression ratio of 19.3 has been used for running in HCCI mode. The operating region in this study was defined based on λ and EGR. For fixed values of compression ratio, intake temperature and engine speed, demand for a particular engine output can be met by varying combinations of λ and EGR. All experimental tests have been done in intake temperature of 75oC, exhaust pressure of 137 kPa and engine speed of 1600 rpm. Amount of EGR varied from 0 to 41 percent in tests. The results indicated that EGR can expand the HCCI operating regions into part loads (imep = 5.4 bar). At any constant EGR line, HC and CO increased by increasing λ. general trend of lower HC and CO emissions at higher EGR rates is just because of the mixture quality that is near to stoichiometric at higher EGR fractions. EGR itself increased HC and CO emissions as it was expected.