بررسی اثرات تغییر نسبت سوخت های ایزواکتان به هپتان نرمال بر عملکرد و آلایندگی موتورهای اشتعال تراکمی با واکنش های کنترل شده - بخش 1

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

موتورهای اشتعال تراکمی با واکنش‌های کنترل‌شده امروزه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های HCCI به شمار می‌رود که توانسته با استفاده از دو نوع سوخت، احتراق و آلایندگی را در این نوع از موتورها کنترل کند. احتراق در این نوع از موتورها با استفاده از تنوع سوخت و تغییر واکنش‌پذیری سوخت در سرعت‌ها و بارهای مختلف شروع می‌شود، به همین دلیل نسبت استفاده از دو سوخت در این نوع از موتورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تغییر واکنش‌پذیری سوخت در داخل محفظه احتراق، برروی میزان تولید آلاینده‌ها نیز اثر گذار است. در احتراق این نوع از موتورها، سوخت با واکنش‌پذیری کمتر درداخل راهگاه ورودی پاشیده می‌شود و سوخت با واکنش‌پذیری بیشتر به صورت مستقیم داخل محفظه احتراق پاشیده می‌شود، سوخت با واکنش‌پذیری کمتر به منظور داشتن بازده بالاتر و امکان احتراق عادی در نسبت تراکم‌های بالاتر استفاده شده و سوخت باواکنش‌پذیری کمتر به منظور کنترل نرخ واکنش‌ شیمیایی و همچنین کاهش اکسیدهای نیتروژن و ذرات دوده استفاده می‌شود. در این تحقیق، برای شبیه‌سازی نرخ واکنش‌های شیمیایی از مکانیزم‌های شیمیایی توسعه داده شده برای سوخت‌های ایزواکتان و هپتان نرمال استفاده شده است. سوخت ایزواکتان به عنوان یک سوخت با واکنش‌پذیری کمتر و سوخت هپتان نرمال به عنوان یک سوخت با واکنش‌پذیری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در ابتدا بحثی برروی اثر وجودی سوخت ایزواکتان و هپتان نرمال خواهیم داشت و در ادامه کار با تغییر نسبت این دو سوخت، پارامترهای مهم احتراق، از قبیل آلایندگی، شدت‌کوبش و احتراق ‌ناقص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of changing the Iso-Octane to N-Heptane ratio on the performanc and emissions of RCCI engines - PART1

نویسندگان [English]

  • hamidreza fajri
  • amirhossein shamekhi
  • ali jazayeri
چکیده [English]

Reactivity Controlled Compression Ignition engines are today considered as a subdivision of HCCI engines which can control and manage the combustion process and emission production with using two different types of fuels. Combustion process in these types of engines is initiated by varying the amount of different fuels consequently, varying the reactivity of fuel in various speeds and loads. For this reason, the mixing ratio of the fuels is of great importance. Altering the fuel reactivity also affects the production of emissions. In these engines, fuel with lower reactivity is injected into intake manifold and fuel with higher reactivity is injected directly into the combustion chamber. The port injected less reactive fuel is used to achieve higher efficiency and better combustion in higher compression ratios while the fuel with higher reactivity is used to control the chemical reactions rate as well as to decrease the amount of produced nitrogen oxides and soot. In this work, previously developed chemical mechanisms for N-Heptane and Iso-Octane are used to simulate chemical reaction rates. Iso-Octane has been used to represent the fuel with lower reactivity while N-Heptane has been used as the fuel with higher reactivity. In the first step, the effects of Iso-Octane and N-Heptane existence are discussed and then important combustion parameters such as emission, knock and incomplete combustion are investigated in case of changing the both fuels ratios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RCCI engine
  • HCCI engine
  • Iso-Octane
  • N-Heptane