بررسی تاثیراستفاده از سیستم متغیر سوپاپهاروی مصرف سوخت موتور XU7/L3

نویسندگان

چکیده

با توجه به بحران جهانی سوخت و لزوم استفاده از موتورهایی با کارایی بالاتر و مصرف سوخت کمتر راهکارهای متنوعی جهت کاهش مصرف سوخت و افزایش کارایی موتورهای احتراق داخلی ارائه شده است درکشور ما نیز جهت نیل به این مقصود قوانین و استانداردهای مختلفی مصوب شده است.از آنجاکه موتور XU7/L3 محصول شرکت پژو دومین موتور پرتیراژداخلی سازی شده کشور می باشد، این موتور به عنوان موتور مورد مطالعه در این تحقیق انتخاب شده است. یکی از متدهای کاهش مصرف سوخت قابل بکارگیری در این موتور استفاده از سیستم متغیر سوپاپهاست که در هر دور با توجه به شرایط کارکرد موتور زمان باز و بسته شدن سوپاپها را تغییر داده موجب بهبود راندمان حجمی و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و افزایش کارایی موتور می گردد. در این تحقیق در ابتدا کلیه اجزای موتور XU7/L3 اعم از مانیفولدهای ورودی و خروجی و مسیر اگزوز در نرم افزار GT-Power مدل شده. در مرحله بعد مدل تهیه شده درنرم افزار GT-Power با نرم افزار MATLAB Simulink برای کنترل روی ورودیها و خروجیها کوپله شده است.سپس با ارائه توابع هدف مناسب سعی می شود مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور با اتخاذ مناسب ترین زمان بندی برای سوپاپهای ورودی و خروجی بهینه می شود و بدینوسیله امکان پذیری رسیدن به حداکثر کاهش مصرف سوخت و حداقل مصرف سوخت قابل دسترس با تغییر زمان بندی سوپاپها به همراه زمان بندی بهینه محاسبه میشود. همچنین در این تحقیق راهکار نوین طرح شده در تحقیقات قبلی توسط مولفان جهت بهینه سازی مدل GT-Power یک موتور احتراق داخلی با استفاده از روش آنالیز حساسیت در مطالعات قبلی ارائه شده بود تکمیل و مورد بررسی دقیق تر قرار گرفت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Variable Valve System on XU7/L3 Engine

نویسندگان [English]

  • M. Pishgooie
  • A.H. Kakai
چکیده [English]

Considering the world fuel crisis and need for more efficient internal combustion engines different fuel
consumption reduction methods has been developed. For this purpose several law and standards has been
adopted in our country. In this study XU7/L3 engine is one of Peugeot products which is Iran’s second most
produced engine has been chosen as case study. Using variable valve timing is one of fuel consumption reduction
methods that can be applied to the engine, in this method depending on engine operation condition,
inlet and exhaust valve timing change to enhance volumetric efficiency, fuel economy and engine performance.
In first part of the study all parts of the engine were modeled in GT-Power software, in next stage GTPower
was coupled with SIMULINK MATLAB which controls the input and output parameters. Putting
forward a suitable target function for brake specific fuel consumption (BSFC) optimum valve timing for the
engine was calculated for best fuel economy. And maximum achievable fuel economy using variable valve
timing in the engine was calculated. In the study newly invented method for model optimization in previous
studies was completed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GT-Power
  • SIMULINK MATLAB
  • Sensitivity analysis
  • Variable Valve Timing
  • Brake Specific Fuel Consumption
  • Valve Timing