مشخصه‌های رانندگی و تأثیر آنها بر میزان مصرف سوخت و آلاینده‌های خودروی دورگه برقی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به مشخصه‌های رانندگی و میزان تأثیر آنها بر مصرف سوخت خودرو و آلاینده‌ها در گازهای خروجی مجرای دود پرداخته شده است. جمع آوری داده‌های رانندگی در شرایط شدآمد(ترافیک) واقعی جهت دستیابی به سری زمانی سرعت خودرو انجام گرفته است. فرآیند داده ‌برداری به کمک سامانه پیشرفته موقعیت‌یاب خودرو (AVL) که بر اساس فنآوری GPS عمل می‌کند، انجام پذیرفته است. پس از آن 21 مشخصه رانندگی بر اساس سری زمانی سرعت خودرو تعریف شده است. سپس به بررسی این مشخصه‌ها در داده‌های اندازه‌گیری شده پرداخته شده و رابطه بین مشخصه‌های رانندگی به منظور تعیین مشخصه‌های مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تأثیر مشخصه‌های رانندگی بر مصرف سوخت و آلاینده‌های خودرو با استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری ارزیابی شده است. برای این کار از نرم افزار Advisor برای شبیه‌سازی دو نوع خودرو سمند معمولی و سمند دورگه با موتور ملی بنزین‌سوز، بهره برده شده است و نتایج شبیه‌سازی در چند مورد با آزمایش عملی مقایسه شده است. در انتها شاخص‌دهی مشخصه‌های رانندگی با استفاده از یک شاخص کلی صورت گرفته‌اند و مشخصه-های برتر شناسایی و معرفی شده‌اند. مشخصه‌های رانندگی مهمتر را می‌توان در دسته‌بندی شرایط شدآمد ، توسعه چرخه-های رانندگی، دسته‌بندی الگوهای رانندگی و پایش هوشمند خودروهای دورگه مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Driving Features and Their Influences on Hybrid Electric Vehicle’s Fuel Consumption and Exhaust Emissions

نویسندگان [English]

  • M. Montazeri
  • A. Fotouhi
  • A. Naderpour
چکیده [English]

This paper presents driving features and their influences on the vehicle’s fuel consumption and exhaust
emissions driving data gathering is performed in real traffic conditions in order to provide the velocity time
series. Advance Vehicle Locating (AVL) systems based on GPS technology are used for driving data collection.
Then 21 driving features are defined based on vehicle’s velocity time series. After the extraction of features
from the driving data, relation between the features is investigated in order to determine independent
features. The influence of the selected features on vehicle’s fuel consumption and pollutant emissions is then
studied using computer simulations. The Advisor software is utilized here for two types of vehicles, conventional
SAMAND and hybrid SAMAND (HEV), simulation results are compared with test results in some
cases. Finally the most effective driving features are determined by a total index and superior features are
identified and presented as the result of this study. These superior features can be used in traffic condition
clustering, driving cycle development, traffic condition clustering and intelligent HEV control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driving Feature
  • Hybrid Vehicle
  • Fuel Consumption and Exhaust Emission