توسعه و ارزیابی روشهای تشخیص کوبش با استفاده از سیگنال فشار درون سیلندر

نویسندگان

چکیده

روش‌های زیادی برای تعیین شدت کوبش با استفاده از علامت فشار درون استوانه وجود دارند و هدف اصلی در این مقاله توسعه و ارزیابی این روش‌ها با استفاده از اجرای آزمون در اتاق آزمون مجهز به لگام ترمز [10] با موتور EF7 است. در ابتدا تمامی روش‌های تعیین شدت کوبش بررسی میشود و با استفاده از مقایسه نتایج آزمون در شرایط ثابت, روش‌های بهینه معرفی می‌شوند. پس از تعیین شدت کوبش با روشی مناسب، می‌بایست حد مجازی برای آن تعریف نمود که مرز وقوع کوبش را مشخص نماید. روش‌های مختلفی برای تعیین حد مجاز شدت کوبش، در چرخه[11] ‌های مجزا و یا محاسبه‌ای آماری از چند چرخه، ارائه شده است.
برای ارزیابی دو روش تشخیص کوبش، می‌توان یکی را به عنوان روش مرجع انتخاب نمود و دیگری را با آن مقایسه کرد. برای انتخاب عوامل [12] بهینه محاسباتی، کانتور [13] ضریب ارتباطی را بر حسب دو عامل انتخابی ترسیم نمود و نقطه‌ای که بیشترین ضریب را دارد، به عنوان نقطه بهینه انتخاب می‌شود.
نکات مهمی برای پردازش اطلاعات حسگرها وجود دارند، از جمله آنها می‌توان به تبدیل فوریه سریع و صاف شدن رقومی اشاره کرد که نحوه محاسبه و کاربرد آنها بررسی شده است. تبدیل فوریه سریع، بسامد [14] اصلی نوسانات علامت ورودی را مشخص می‌کند و صاف شدن رقومی نوسانات ایجاد شده با بسامد‌های غیر دلخواه را حذف می‌نماید.
با بررسی نتایج آزمونها مشخص می‌شود که کوبش در بسامد‌هایی خاص به علت مُدهای ارتعاشاتی آکوستیک در محفظه احتراق رخ می‌دهد و روش‌هایی برای پیش بینی و محاسبه این بسامد‌ها ارائه شده است. توجه شود که بسامد اصلی نوسانات ایجاد شده در اثر کوبش برای این موتور حدود 8 کیلو هرتز است. به طور کلی تعیین دقیق این بسامد‌ها برای بررسی اثر صاف شدن و مکان بهینه قرارگیری حسگر فشار استوانه، کاربرد زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Development of Methods for Knock Detection Using Cylinder Pressure Data

نویسندگان [English]

  • A.H. Kakaee
  • M. Momeni Movahed
چکیده [English]

There are several methods for determining the knock intensity using cylinder pressure data, evaluation
and development of these methods by analyzing test bench datasets is the basic issue of this study. At first,
the methods for knock intensity determination are investigated and optimal methods are introduced by comparing
test results in the fixed conditions. After determining the knock intensity by an appropriate method,
threshold values must be determined for identifying knock borderline. Several methods for determining
threshold values in individual cycles or statistical parameters of multiple cycles are introduced.
Two methods for determining knock intensity can be compared by assuming one of them as the reference
method, the way for comparison and selection of optimal parameters for second method are represented.
Note that important parameters for analyzing of transducers› data, such as digital filtering and Fast Fourier
Transformation (FFT), are introduced. FFT determines the main oscillation frequencies and digital filtering
omits undesired frequencies.
Investigations of the test results show that knock is occurred in special frequencies because of acoustic
vibration modes, some methods for determining of these frequencies are introduced. It should be mentioned
that the main oscillation frequency due to knock is about 8 kHz. Exact determination of these frequencies is
important for investigation of filtering and optimal transducer location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knock Detection
  • Cylinder Pressure
  • Knock Intensity
  • threshold value
  • Spark ignition engine