شبیه‌سازی احتراق در موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبیعی و تحلیل اثر متغیرهای عملکردی موتور بر شروع احتراق

نویسندگان

چکیده

موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن [1] ، نسل جدیدی از موتورهای احتراق داخلی هستند که با استفاده از سازوکار خود اشتعالی به عنوان اساس احتراق، قدرت تولیدمی‌کنند و از نظر بهره حرارتی و آلاینده‌ها، شرایط بهتری نسبت به موتورهای متعارف [2] دارند. در این مطالعه، شبیه‌سازی فرآیند احتراق موتور HCCI با سوخت گاز طبیعی با استفاده از الگوی سینتیک مفصل شیمیایی مورد توجه قرارگرفته است. نتایج شبیه‌سازی فرآیند خوداشتعالی نشان‌می‌دهد که با استفاده از تعاریف خاص موتورهای HCCI قابل‌توصیف است. همچنین, اثر متغیرهای پایشگر مرحله احتراق HCCI ، بر زمان شروع احتراق و فشار درون استوانه [3] بررسی می‌شود و با استفاده از این شبیه‌سازی می‌توان احتراق پایدار پایش‌شده را در محدوده وسیعی از شرایط عملکردی این موتور‌ها پیش‌بینی‌کرد. مقایسه نمودارهای محاسباتی P-θ (فشار- زاویه لنگ) از الگوی پیشنهادی با نمودارهای مرجع در دماهای ورودی مختلف، نشان‌دهنده دقت بسیار خوب الگو در پیش‌بینی زمان آغاز اشتعال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combustion Simulation of Natural Gas in Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) Engines and Analysis of Effect of Engine Operating Conditions on Combustion Initiation

نویسندگان [English]

  • M. Zabetian Toroghi
  • A.A. Mozaffari
چکیده [English]

Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) engine is considered as a new combustion technology
based on auto-ignition with higher thermal efficiency and lower emissions compared with the classic engines.
In the present research, a theoretical model is provided to study the combustion regimes of HCCI engines
fueled with natural gas using detailed chemical kinetics. Simulation results show that the auto-ignition process
can be described using specific definitions of HCCI engines. Also the effects of combustion control parameters
on the combustion initiation and in-cylinder pressure have been studied. The model is able to predict
conditions for a stable controlled combustion applicable for a wide range of operating conditions. The P-θ
curves obtained from the model is compared with the data published in the literature and the comparison
showed a reasonable compatibility in prediction of combustion initiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto-ignition
  • Compression Ignition
  • Chemical Kinetics
  • Natural gas
  • Combustion Initiation