کلیدواژه‌ها = مبدل حرارتی (رادیاتور)
شبیه سازی ریاضی مبدل حرارتی خودرو با روش وراثت و مقایسه آن با نتایج تجربی

دوره 30، شماره 30، فروردین 1392، صفحه 15-23

رامین مهدی پور؛ زهرا بنی عامریان؛ بابک سخایی