کلیدواژه‌ها = є-NTU Method
محاسبه تجربی عدد ناسلت و ضریب انتقال حرارت مایع خنک‌کاری مبدل یک خودرو به روش є-NTU

دوره 18، شماره 18، فروردین 1389، صفحه 62-70

علی رضا اسماعیل ثانی؛ محمد حسن سعیدی؛ جواد نیستانی