نویسنده = رامین مهدی پور
شبیه سازی ریاضی مبدل حرارتی خودرو با روش وراثت و مقایسه آن با نتایج تجربی

دوره 30، شماره 30، فروردین 1392، صفحه 15-23

رامین مهدی پور؛ زهرا بنی عامریان؛ بابک سخایی


شبیه‌سازی انتقال حرارت از راهگاه آب موتور ملی EF7 با در نظر گرفتن پدیده جوشش

دوره 19، شماره 19، تیر 1389، صفحه 64-73

رامین مهدی پور؛ محسن نازک تبار؛ زهرا بنی عامریان؛ سیروس آقانجفی