دوره و شماره: دوره 44، شماره 44، مهر 1395 
مقایسه حسگر دور موتور خودرو با حسگر PVDF در موتور XU7 و برداشت انرژی ارتعاشی

صفحه 3-18

معین الدین محمودی؛ همایون ریاحی چالشتری؛ فرشاد وطن خواهان؛ رضا مهوری