دوره و شماره: دوره 37، شماره 37، دی 1393 
طراحی چندراهه دود ورقه ای و شبیه سازی فرایند ساخت آن برای استفاده در موتور پرخوران بنزینی پایه گازسوز

صفحه 25-34

سید محمد مهدی میرافضل؛ علیرضا حاجی علی محمدی؛ سید محمود موسوی مشهدی؛ آرش محمدی