دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل عمر خستگی کم‌چرخه منیفولد دود با درنظر گرفتن اثر الاستوویسکوپلاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/er.2023.2007571.1010

حجت عاشوری


بررسی اثرات اقلیم جغرافیایی بر مشخصه های داده های آماری و سیکل رانندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22034/er.2023.2009114.1013

علیرضا اسدی؛ محمد آزادی؛ محمد حسین خالصی؛ سید اشکان موسویان


تحلیل حساسیت برای توابع هدف توان، راندمان، اتلاف حرارتی و هزینه سیال عامل بر مبنای پارامترهای ورودی در موتور استرلینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22034/er.2023.2006618.1008

بهرام وزیری؛ محمد آزادی؛ مجتبی بیگلری؛ سیدنوید مدنی