کلیدواژه‌ها = شار حرارتی
بررسی تجربی و عددی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی بر اساس شرایط کاری موتور

دوره 44، شماره 44، مهر 1395، صفحه 31-42

آرش محمدی؛ مصطفی ورمزیار؛ سیامک طاهرلو؛ مسعود ضیابشرحق