کلیدواژه‌ها = داده‌کاوی
بررسی رفتار ارتعاشی تسمه زمانبندی تحت عیوب مختلف به کمک روش‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی

دوره 36، شماره 36، مهر 1393، صفحه 61-70

مقداد خزایی؛ برات قبادیان؛ احمد بناکار؛ مصطفی میرسلیم؛ سعید مینایی


تشخیص شرائط محیطی نامناسب مؤثر بر عملکرد تسمه زمانبندی موتور بر اساس تحلیل ارتعاشات

دوره 31، شماره 31، تیر 1392، صفحه 33-41

مقداد خزایی؛ احمد بناکار؛ برات قبادیان؛ سید مصطفی میرسلیم؛ سید محمد جعفری؛ سعید جوان