کلیدواژه‌ها = گرانروی
بررسی تأثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

دوره 24، شماره 24، مهر 1390، صفحه 3-12

احسان اله اتفاقی؛ حجت احمدی؛ علیمراد رشیدی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا سلطانی