کلیدواژه‌ها = فشار پاشش سوخت
بررسی تجربی تأثیر نوع تلمبه افشانه بر متغیرهای عملکردی و آلایندگی موتور دیزل در بار ‏کامل

دوره 34، شماره 34، فروردین 1393، صفحه 61-70

رضا حوراسفند؛ سید رضا موسوی سیدی؛ وحید شاطریان القلندیس


مطالعه تجربی تاثیر فشار پاشش سوخت بر عملکرد یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت‌های بیودیزل و دیزل

دوره 21، شماره 21، دی 1389، صفحه 73-82

سجاد رستمی؛ برات قبادیان؛ لطف الله سوادکوهی؛ رضا ابراهیمی