کلیدواژه‌ها = بررسی عددی
بررسی عددی تأثیر زاویه پره های تنجار یک پرخوران بر عملکرد آن

دوره 45، شماره 45، دی 1395، صفحه 63-76

محمد حسین شفیعی میم؛ محمد آدینه بیگی؛ محمد مصطفی غفوریان