نویسنده = امیر مردانی
بررسی عددی تأثیر چرخش و تغییر نحوه جابجایی سوزن بر رفتار فواره سوخت دیزل

دوره 54، شماره 54، خرداد 1398، صفحه 25-38

امیرحمزه فرج الهی؛ رضا فیروزی؛ مهدی پورسیفی؛ امیر مردانی؛ محسن رستمی