نویسنده = علی صلواتی زاده
بررسی تاثیر احتراق اتانول بر عملکرد و آلودگی موتور احتراق تراکمی با مخلوط همگن

دوره 41، شماره 41، دی 1394، صفحه 21-30

بهرام بحری؛ ازهر عبدالعزیز؛ علی صلواتی زاده؛ وحید اصفهانیان