نویسنده = رضا حوراسفند
بررسی تجربی تأثیر نوع تلمبه افشانه بر متغیرهای عملکردی و آلایندگی موتور دیزل در بار ‏کامل

دوره 34، شماره 34، فروردین 1393، صفحه 61-70

رضا حوراسفند؛ سید رضا موسوی سیدی؛ وحید شاطریان القلندیس