نویسنده = رضا حسن بیگی
بررسی عددی تأثیر انباره بر کاهش امواج فشاری سامانه سوخت‌رسانی ریل مشترک ‌موتور دیزل

دوره 68، شماره 68، مهر 1401، صفحه 31-38

10.22034/er.2022.701023

رسول همتیان؛ سیدرضا حسن‌بیگی؛ جعفر مساح؛ علیرضا حاجی علی محمدی


مدلسازی و شبیه سازی پیل سوختی غشا پلیمری مورد استفاده در خودرو پیل سوختی

دوره 65، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 75-87

10.22034/er.2022.697907

یوسف درویشی؛ رضا حسن بیگی؛ پیام زرافشان؛ خدیجه هوشیاری


بررسی عددی و تجربی سامانه پاشش سوخت لوله مشترک و ارزیابی تأثیر فشار پاشش سوخت بر ویژگی ‌های پاشش و نوسانات فشار

دوره 59، شماره 59، شهریور 1399، صفحه 63-72

رسول همتیان؛ جعفر مساح؛ سیدرضا حسن بیگی؛ علیرضا حاجی علی محمدی