نویسنده = بابک سخایی
شبیه سازی ریاضی مبدل حرارتی خودرو با روش وراثت و مقایسه آن با نتایج تجربی

دوره 30، شماره 30، فروردین 1392، صفحه 15-23

رامین مهدی پور؛ زهرا بنی عامریان؛ بابک سخایی


شناسایی عیب در شمع موتور با استفاده از تحلیل ارتعاش به کمک شبکه عصبی

دوره 28، شماره 28، مهر 1391، صفحه 21-29

سید اشکان موسویان؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان؛ سید محمد جعفری؛ بابک سخایی؛ مقداد خزایی


تحلیل ارتعاش نظری و تجربی مجموعه میل‌لنگ، چرخ طیار و چرخ تسمه

دوره 24، شماره 24، مهر 1390، صفحه 13-20

مهدی استهری؛ اصغر رمضانی؛ بابک سخایی